danh sach lien ket day so nguyen

Go down

danh sach lien ket day so nguyen

Bài gửi by thaihuuvt on Sat Dec 08, 2007 6:53 pm

Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<dos.h>

typedef struct Node
{
    int info;
    Node * next;
};

//--------------------------------------

void Khoi_tao(Node *&h, Node *&t)
{
    h = t= NULL;
}

//--------------------------------------

void Them_dau(Node *&h, Node *&t, int x)
{
    Node *p = new Node;
    p -> info = x;
    p -> next = h;
    if (h == NULL) t = p;
    h = p;
}

//--------------------------------------

void Them_cuoi(Node *&h, Node *&t, int x)
{
    Node *p = new Node;
    p -> info = x;
    p -> next = NULL;
    if (!h) h = p;
    else t -> next = p;
    t = p;
}

//---------------------------------------

void Xuat(Node *h)
{
    for(Node *p = h; p; p = p -> next)
      if (p->next)
   printf("%d->", p->info);
      else printf("%d", p->info);
}

//---------------------------------------

void Them_sau_q(Node *q, Node *&t,int x)
{

    Node *p = new Node;

    p -> info = x;
    p -> next = q -> next;
    q -> next = p;
    if (q == t) t = p;

}

//---------------------------------------
int Xoa_dau(Node *&h)
{
   if(!h)
      return 0;

   Node *p=new Node;
   p->info=h->info;
   p->next=h->next;
   h=h->next;
   delete p;
   return 1;


}
//---------------------------------------

int Xoa_cuoi(Node *&t,Node *&h)
{
   if(!h)return 0;
   Node *lui=new Node;
   for(Node *p=h;p;p=p->next)
       if(p->next!=NULL)
         lui=p;
   lui->next=NULL;
   t=lui;
   delete p,lui;
   return 1;
}
//----------------------------------------
int Xoa_q(Node *&q,Node *&h)
{
   if(!h)return 0;
   Node *toi=new Node;
   for(Node *p=h;p;p=p->next)
       { toi=p->next;
         if(toi==q)
      p->next=toi->next;
       }
   delete p,toi;
   return 1;
}
//---------------------------------------
int dem_pt(Node *h)
{
   int dem=0;
   for(Node *p=h;p;p=p->next)
       dem++;
   return (dem);
}

//---------------------------------------
void main()
{
    Node *h, *t;
    clrscr();
    Khoi_tao(h, t);
    int chon,x,dung=0;int dem;
    do{

    printf("\n0:thoat \n1:Them dau \n2:Them cuoi \n3:Them giua \n4:Xoa dau \n5:Xoa cuoi \n6:Xoa giua \n7:Xem danh sach");
    scanf("%d",&chon);
    switch(chon)
      {
   case 0:
      dung=1;
      break;
   case 1:

      do{
      printf("\nnhap vao x: ");
      scanf("%d",&x);
      if(x)
         Them_dau(h,t,x);
        }while(x);
      break;
   case 2:
      do{
      printf("\nnhap vao x: ");
      scanf("%d",&x);
      if(x)
         Them_cuoi(h,t,x);
      }while(x);
      break;
   case 3:
      int q=0,x;
      //int q,x;printf("\nnhap q: ");scanf("%d",&q);
      printf("\nnahp x:");scanf("%d",&x);
      dem=dem_pt(h);
      for(Node*i=h;i;i=i->next)
         { q++;
           if(q==dem/2)
             //if(i->info==q)
             Them_sau_q(i,t,x);
         }
      break;
   case 4:
      int xoa=Xoa_dau(h);
      if(xoa)printf("\nxoa thanh cong");
      else printf("\ndanh sach rong ko xoa dc");
      break;
   case 5:
      int Xoa=Xoa_cuoi(t,h);
      if(Xoa==1)printf("Phan tu cuoi da duoc xoa.");
      else printf("danh sach rong,ko xoa duoc.");
      break;
   case 6:
      int d=0,dem=dem_pt(h),xg;
      for(Node *j=h;j;j=j->next)
          {
         d++;
         if(d==dem/2+1)
            xg=Xoa_q(j,h);
          }
      if(xg==1)printf("Xoa thanh cong");
      else ("Danh sach rong ko xoa duoc");
      break;
   case 7:
      printf("\n:Danh sach lien ket vua nhap: ");
      Xuat(h);
      break;
      }
      }while(dung!=1);
}
thaihuuvt
thaihuuvt
Chicken little !
Chicken little !

Tổng số bài gửi : 3
Registration date : 29/11/2007

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết